Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Informaţii despre ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie

Direcția  de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Pecica informează cetățenii că, începând cu data de 24 octombrie 2022, pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 2022- 2023.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2022 -martie 2023 iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile şi imobile deținute.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

 1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Valoarea de referință (nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat) nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică, 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr.1 din Legea nr.226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau al persoanei singure iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

 1. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

 Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului,

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animaleşi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate dezilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului  pentru energie, acordat conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 • Copii acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP);
 • Copie certificate de naștere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani;
 • Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial;
 • Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul.
 • Certificat de deces – dacă este cazul .
 • Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului – dacă este cazul.

 Documentele în baza cărora solicitantul deține locuința (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moștenitor etc.);

 • Adeverință Registru Agricol
 • Adeverință eliberată de către asociația de proprietari/locatari în care să se menționeze numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora și codul de client; după caz
 • Adeverință de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri din partea instituției;
 • copie taloane pensie din luna anterioară depunerii cererii; copie talon alocaţie (plasament sau alte indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii;
 • copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii/stimulente acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;
 • Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
 • Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
 • Contract de debransare energie gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
 • Orice alte documente solicitate, după caz.

Cererile/declarație pe propria răspundere se depun obligatoriu cu facturile aferente ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie solicitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide