header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr. 36279/15.09.2016

MINUTA

Încheiată azi, data de 15.09.2016

S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică prin care a fost adus la cunoştiinţa cetăţenilor Oraşului Pecica Proiectul de hotărâre privind “DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALABRIZARE” respectiv „COLECTAREA SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE,PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI, DIN JUDEŢUL ARAD, ZONA – ORAŞUL PECICA”.

Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.32737/16.08.2016, pentru data de 15.09.2016 ora 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150.

În data de 25.08.2016 s-a publicat în „ Anunţul tău”- publicaţie locală, convocarea la dezbaterea publică, iar pe site-ul instituţiei la data de 16.08.2016.

La Compartimentul de Informaţii şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Pecica, până la data organizării dezbaterii publice din data de 15.09.2016, nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise şi opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

La întâlnirea cu cetăţenii au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, respectiv:primar, viceprimar, administrator public, consilier din cadrul compartimentului de achiziţii publice, consilier juridic, consilieri locali.

În deschiderea şedinţei, primarul oraşului Pecica solicită consilierului din cadrul compartimentului achiziţii publice, d-na Juncan Corina,prezentarea Proiectului de hotărâre privind “DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALABRIZARE” respectiv „COLECTAREA SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE,PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI, DIN JUDEŢUL ARAD, ZONA – ORAŞUL PECICA”.

Doamna Juncan Corina prezintă conform adresei înaintată de către Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară-Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor înregistrată cu nr. 32.222 / 09.08.2016, întreaga documentaţie primită: Documentaţia de atribuire(fişa de date, caietul de sarcini, modelul de contract, formulare), Studiul de oportunitate, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Arad, Strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare din judeţul Arad, Strategia de contractare acontractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare din judeţul Arad şi Proiectul de hotarâre.

Nemaifiind alte cereri, propuneri, sugestii şi opinii se încheie şedinţa de dezbatere publică şi se întocmeşte prezenta minută.

Întocmit,

Compartiment Informare şi Relaţii Publice,

Matei Ramona