header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

Nr.37372 din 23.10.2016

A N U N Ţ

Primăria oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de natură contractuală de execuţie vacant de REFERENT DEBUTANT în cadrul Casei de Cultură a oraşului Pecica.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile generale prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice privind participarea la concurs şi ocupării postului de natură contractuală:

 • studii medii;

 • cunoştinţe utilizare cameră foto şi video;

 • cunoştinţe utilizare calculator nivel mediu;

 • nu necesita vechime .

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150 şi constă în trei etape, după cum urmează:

 1. Selecţia dosarelor: în data de 20.10.2016, ora 12,00;

 2. Proba scrisă: în data de 26.10.2016, ora 10,00;

 3. Interviul în data de 31.10.2016, ora 10,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:

 • Data limită de depunere a dosarelor 18.10.2016, ora 14,00;

 • Selecţia dosarelor: în data de 20.10.2016, ora 12,00;

 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 20.10.2016, ora 15,00

 • Depunerea contestatiilor la selecţia dosarelor: 21.10.2016, ora 12,00

 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor: 24.10.2016, ora 14,00

 • Proba scrisă: 26.10.2016, ora 10,00;

 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 26.10.2016, ora 15,00;

 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 27.10.2016, ora 15,00;

 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă: 28.10.2016, ora 15,00;

 • Interviul: 31.10.2016, ora 10,00;

 • Afişarea rezultatelor interviului: 31.10.2016, ora 14,00;

 • Depunerea contestaţiilor la interviu: 01.11.2016, ora 14,00;

 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu: 02.11.2016, ora 15,00;

 • Afişarea rezultatelor finale: 02.11.2016, ora 15.30.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane – d-na Crăciun Miora şi la tel.0257468323, int.14.„

PRIMAR, SECRETAR,

ANTAL PETRU MOŢ ADELA – LILIANA

REFERENT,

CRACIUN MIORA


BIBLIOGRAFIE (FISIER IN FORMAT PDF)

Contract vânzare auto