header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

Nr. 39451 din 14.10.2016

A N U N Ţ

Primaria oraşului PECICA, organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă funcţia publică de execuţie de INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, sunt următoarele :

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legi.

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:

- depunerea dosarelor se face în termen de 20 de zile de la afişarea anunţului la afişierul instituţiei sau pe pagina de internet www.pecica.ro, respectiv din data de 14.10.2016 până în data de 03.11.2016;

- selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 04.11.2016 până în data de 10.11.2016;

- proba scrisă în data de 14 noiembrie 2016 orele 1000

- interviul în data de 17 noiembrie 2016 orele 1400

Dosarul de concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica.

PRIMAR, SECRETAR,

ANTAL PETRU MOŢ ADELA

ŞEF SERVICIU,

MEGYES MARIANA


BIBLIOGRAFIE:

BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN SEMESTRUL II 2016

 1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată;

 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Hotărârea de Guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

 9. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 11. Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare;

 12. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;

   

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

SEC RETAR, MOŢ ADELA - LILIANA

Contract vânzare auto