header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr. 40.864/27.10.2016

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII

DE SELECTIE DE PARTENERI

1. Denumire, cod unic de inregistrare si adresa autoritatii contractante: Oras Pecica cu sediul în loc. Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad, tel.: 0257/468323, fax: 0257/468633, avand CIF 3519550, reprezentată prin Primar Antal Petru

2. Procedura: selectare partener privat pentru elaborare şi implementare proiect prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Apelul de proiecte din anul 2016 - România Start Up Plus.

3. Obiectul: Acord Parteneriat Proiect

4. Depunere oferte

4.1. Numarul de oferte primite:1(una)

4.2. Data depunerii ofertelor:

  • ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE ARAD – nr. 40.130 din 19.10.2016, ora 1555/Primăria Orasului Pecica

5.Selecția partenerilor:

  • Punctaj obținut: ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE ARAD - 65 puncte.

6. Datele de identificare ale partenerului selectat:ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE ARAD cu sediul in loc. Arad, str. Beiuş, nr. 8, bl. 605, et. 1, ap. 6, jud. Arad, CIF: 18922038, tel: +40 744601575, reprezentata legal de dna Mihaela Bercea.

7. Numarul si data publicarii anunțului de selecție: 39.054/10.10.2016.

Primar,

Antal Petru