header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr. 41324 din 02.11.2016

R A P O R T

Privind aprobarea statului de funcţii în urma transformării unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica

Subsemnata, Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul resurse umane şi relaţii publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr.111/14.09.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica.

- Avizul privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local înfiinţate în subordinea Consiliului local al oraşului Pecica acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin adresa nr.36400/2016;

- Dispoziţia primarului oraşului Pecica nr.440/28.09.2016 privind mutarea definitivă a d-lui Cozma Marius Marcel din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Investiţii în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, începând cu data de 01.10.2016;

- Prevederile art.36, alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art.107, alin.2, lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

În vederea funcţionării eficiente a aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, prin prezentul raport

P R O P U N:

Aprobarea statului de funcţii ca urmare a transformării funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Investiţii din inspector, clasa I, grad profesional principal în inspector, clasa I, grad profesional superior (IdPost:435751).

ŞEF SERVICIU,

MEGYES MARIANA

În atenţia Primarului oraşului Pecica

Contract vânzare auto