header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

ROMANIA

JUDETUL ARAD

ORASUL PECICA

Nr. 41593 din 04.11.2016

RAPORT

Privind proiectul

Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”

ID MySMIS 105952

Subsemnata MOLNAR ERIKA, consilier Compartiment Management de Proiect în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având în vedere:

  • Ghidul Solicitantului Condiții Generale - „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

- Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiectnumărul POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;

- Informarea cu nr. 38817 din 06.102016 din partea Asociației de Formare și Consiliere Arad în care se prezintă motivele pentru care Asociația de Formare și Consiliere Arad este obligată să renunțe la participarea în cadrul proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 104595, în calitate de beneficiar/lider de proiect în cadrul apelului de proiectnumărul POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;

- Legea nr. 215/2001, Art. 36, pct. 7, lit. a, conform căreia consiliul local „hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”;

- Bugetul și activitățile propuse a se desfășura în parteneriat cu ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE ARAD în cadrul proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 105952, având ca obiectiv general creșterea șanselor de ocupare pentru un număr de 300 de persoane și susținerea a 56 de întreprinderi (start up) cu profil nonagricol din regiunea Vest, cu precădere județul Arad, (opțional județele: TM, HD, CS) pentru o perioada de 36 de luni. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului și apelului OS 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, deoarece cuprinde în tot ansamblul său acțiuni complexe ce vizează: sprijin pentru creșterea accesului și participării la activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare. Prin intermediul proiectului, întreprinderile nou create vor reprezenta o sursă de inovare și schimbare care va stimula creșterea productivității și a competitivității economice din regiune.

Propun:

- aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Pecica - având calitatea de Lider și ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE ARAD - având calitatea de Membru 1 / Partener 1 în vederea implementării proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 105952;

- aprobarea proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 105952, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiect numărul  POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;

- punerea la dispoziție și aprobarea utilizării spațiului situat pe Strada 2 nr. 140 care se află în proprietatea Orașului Pecica, conform CF nr. 306279, în vederea realizării proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 105952, pe o durată de 36 luni pentru derularea proiectului, respectiv pe o durată de minim 3 ani după finalizarea proiectului;

- menținerea proprietății proiectului și naturii activității, împreună cu partenerii, după caz, pentru care s-a acordat finanțare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului “Afacerea fără însușiri. Afacerea ta”, ID MySMIS 105952 și asigurarea exploatării și mentenanței în această perioadă;

- asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului și a contribuției proprii, conform Cererii de finanțare, după cum urmează:

  • Valoare totală estimată beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Pecica (Lider) 11.059.084,50 lei din care 21.440,89 lei contribuție proprie estimată.

Pecica, la 04.11.2016

CONSILIER

Compartiment Management de Proiect,

Molnar Erika

M.E/M.E/ ex. 4