Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Serviciul Registrul Agricol

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 6, începând cu data de 19.01.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

INFORMAȚII CAMPANIE DE ÎMPĂDURIRE

Regulile pentru implementarea unei investiții stabilite prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), ce vizează înființarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră, au fost modificate, potrivit unui ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) apărut recent, astfel încât să se introducă o nouă cheltuială eligibilă. Mai exact, pe lângă costurile de înființare și împrejmuire a plantației, pot fi decontate și costurile de întreținere a plantațiilor forestiere.

Detalii despre program găsiti AICI

INFORMARE

                       Referitor adresei cu nr.20966/18.09.2023 a MADR având în vedere HG nr.846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru perioada 2023-2024 vă informăm:

              Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 1000 euro/1000 mp/beneficiar.

              Documente necesare pentru înscrierea în Program :

a) copie a B.I/C.I al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a Atestatului de producător valabil până la 31.12.2024;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I/C.I al/a unui reprezentant după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverință, în original, din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023;

              Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de legume în spații protejate. Producțiile minime:

a) 3.000 kg / 1.000 mp pentru cultura de tomate;

b) 2.000 kg / 1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung sau gogoșar;

c) 4.000 kg / 1.000 mp pentru cultura de castraveți;

d) 1.500 kg / 1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

e) 10.000 plante / 1.000 mp pentru cultura de salată;

f) 1.000 kg / 1.000 mp pentru cultura de spanac;

g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

               Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 5 octombrie 2023 inclusiv. Producția trebuie valorificată în perioada 20 octombrie 2023 – 31 ianuarie 2024 inclusiv.

               Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ,, conform cu originalul ʺ de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat ( fax nr.0257/256511).

              Cererea de înscriere poate fi DESCĂRCATĂ AICI.

 

INFORMARE SCHEME DE AJUTOR

         Referitor la adresa DAJ Arad cu nr.14347 din 23.06.2023, înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr.36044/26.06.2023 vă informăm că, a fost publicată Ordonanța de Urgenta nr.50/31.05.2023 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie- septembrie 2022.

       Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde si declarația pe propria răspundere ca nu se afla in reorganizare , lichidare sau faliment, însoțită de următoarele documente:

– proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv

-copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

-copii buletin/carte de identitate si/sau copie CUI (pentru PFA, II, persoane juridice)

Cererile si documentele prevăzute se depun/transmit in termen de 20 zile lucrătoare de la data 22.06.2023.

Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice și/sau prin poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalulʺ de către solicitant.

Informații suplimentare se găsesc accesând site-ul www.dadrarad.ro.

 

INFORMARE DESPĂGUBIRI

Referitor la adresa DAJ Arad cu nr.10994 din 19.05.2023, înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr.31737/22.05.2023 vă informăm că, legislația în vigoare prin care se reglementează prevenirea și acordarea despăgubirilor de producere a acestora este Hotărârea Guvernului nr.3/2023 de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr.1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.18 din 06 ianuarie 2023.    

 

INFORMARE COD CONDUITĂ APICULTORI

Referitor la adresa DAJ Arad cu nr.10659 din 16.05.2023, înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr.31167/17.05.2023 vă informăm că prin Ordinul 185/10.05.2023, s-a aprobat „Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului” care reglementează obligațiile utilizatorilor profesioniști de produse de protecția plantelor și ale consiliilor locale precum și ale apicultorilor în vederea protejării familiilor de albine împotriva intoxicațiilor și mortalității acestora cu produse de protecție a plantelor.

INFORMARE ANIF

Conform adresei ANIF cu nr.1355/16.05.2023 vă informăm că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Arad cu sediul în Arad, str. Toth Sandor, Nr.6-D vă aduce la cunoștință că pune la dispoziția asociațiilor agricole și proprietarilor de terenuri agricole care au proprietăți funciare în apropierea canalelor Mureșel și ler de la Municipiul Arad până la localitatea Turnu (frontieră), apă pentru irigații.

           Facem precizarea că apa este gratuită iar proprietarii de terenuri să înștiințeze ANIF-ul la adresa menționată că doresc apă pentru irigații.

               Tel: 0257/280955

               Fax:0257/281915; email: arad@anif.ro

INFORMARE

Având în vedere informarea Direcţiei Pentru Agricultură a Judeţului Arad cu nr.9852/10.05.2023,

 Vă aducem la cunoştinţă că a fost publicată HG nr.393/2023 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”.

 Data limită pentru depunere a cererilor este de 31 mai inclusiv şi va fi însoţită de următoarele documente:

 1. Copie a BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 2. Copie a atestatului de producător valabil până la 31.12.2023;
 3. Împuternicire/procură notarială și o copie a B.I/C.I al/a unui reprezentant,după caz;
 4. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
 5. Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 6. Adeverinţă, în original, din Registrul agricol,conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 7. Declaraţii pe propria răspundere conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

 Pentru a fi eligibili, beneficiarii prevăzuți la art.4 alin.(2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 2. Să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3000 metri pătraţi, marcată la loc vizibil cu o placă indicator pe care să se găsească inscripția ,, Program susținere usturoi,anul …………, beneficiar numărul…………….,Direcția Agricolă Județeană…………../a Municipiului București ʺ, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
 3. Să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit.b);
 4. Să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la Primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul 2023;
 5. Să dețină registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăvut în anexa nr.7, completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;
 6. Să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit.c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare;

       Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iunie-21 noiembrie, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producţiei de usturoi se depun la Direcţia Agricolă a Judeţului Arad până la data de 29 noiembrie 2023.

       Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J Arad și prin mijloace electronice și /sau prin poștă/curierat.

       Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,, conform cu originalul ʺ de către solicitant. 

CERERE

DECLARAȚIE

Informare focar de influență aviară jud. Békés, Ungaria

     Referitor adresei nr.677/13.01.2023 a D.S.V.S.A ARAD – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală și înregistrată la Primăria Orașului Pecica cu nr.1456/16.01.2023, Ungaria a notificat confirmarea unui focar primar de influență aviară în Județul Bekes la o fermă comercială de rațe.

     Localitățile de pe raza județului Arad care intră în zona de supraveghere a focarului sunt: Variașu Mic, Variașu Mare, Turnu și Peregu Mic.

 Astfel se impun următoarele măsuri de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației:

 -Separarea raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice.

 -Evitarea creşterii păsărilor în aer liber.

 -Interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice.

 -Folosirea unor încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor.

 -Se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic.

 -Crescătorii de păsări au obligația de a respecta regulile de biosecuritate conform Regulamentului (UE0 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului).                                                                                               

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa cu nr.780/11.01.2023 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.1044/12.01.2023 privind Hotărârea nr.1569/2022 pentru aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate” pentru anul 2023, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate:

-Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 3000 euro/1000 mp/beneficiar.

        Documente necesare pentru înscrierea în Program :

 1. a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 2. b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
 3. c) împuternicire/procură și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz;
 4. d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 5. e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 6. f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

          Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate.

          Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023.

         Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr. 0257 256 511.

 

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA

Informare din partea APIA Arad
Informare din partea DSVSA Arad

     În conformitate cu precizările adresei A.N.S.V.S.A, înregistrată la secretariatul instituției D.S.V.S.A Arad sub nr.13892/24.10.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

     Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.55 din 16 ianuarie 2008, modificată prin Hotărârea nr.632 din 23 august 2018, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpi în România, se va desfășura în perioada octombrie-noiembrie a anului 2022, campania de vaccinare antirabică aeriană și manuală a vulpilor.  

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME
ÎN SPAȚII PROTEJATE
Având în vederea adresa cu nr.780/11.01.2023 a D.A.J Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.1044/12.01.2023 privind Hotărârea nr.1569/2022 pentru aprobarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate” pentru anul 2023, vă informăm prevederile Hotărârii sus menţionate: -Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 3000 euro/1000 mp/beneficiar. Documente necesare pentru înscrierea în Program : a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023; c) împuternicire/procură și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz; d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză. Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate. Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv. Producția trebuie să fie valorificată până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023. Cererea de înscriere în Program, însoțită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad și prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul" de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poștă/curierat, fax nr. 0257 256 511. ŞEF SERVICIU, ING.MLADIN TEODORA
ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARTOFI

În conformitate cu prevederile art.65.alin.(1) lit.(a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, toţi producătorii de cartofi  pentru sămânţă şi consum, trebuie să se înregistreze la Oficiile Fitosanitare Judeţene cu număr de înregistrare oficial care să permită identificarea lor şi să respecte exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare.

Se vor înregistra :

- producătorii de cartofi pentru sămânţă

- producătorii de cartofi pentru consum (suprafaţa totală minimă de 0,5 ha indiferent de numărul parcelelor)

- depozitele colective sau centrele de expediere din zonele de producţie

- se vor monitoriza şi producătorii de cartof cu suprafeţe mai mici de 0,5 ha

În urma înregistrării la Oficiul Fitosanitar producătorul este obligat ca pentru cartofii din producţie proprie, destinaţi comercializării să aplice numărul de înregistrare sub forma unei etichete.

În situaţia în care, un depozit colectează cartofi de consum de la mai mulţi producători, acesta trebuie să verifice şi să accepte depozitare numai a cartofilor produşi de către producători înregistraţi oficial.

 


INFORMARE
Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu numărul 15132/26.05.2020 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu numărul 25227/27.05.2020 vă informăm că s-a publicat în Monitorul Oficial nr.375 din 11.05.2020 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru perioada 2020-2022 precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, finantarea 3 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 34 de zile, si pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 28, 30, finantarea 5 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 39 de zile la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Petru Antal

Vremea

Pecica Vremea

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe detalii

Aceasta pagina web monitorizeaza utilizatorii pe acest website pentru a genera rapoarte de utilizare, de asemenea functionalitatile ca vremea sau harta sunt informatii preluate de pe alte servicii online gratuite care se folosesc de adresa dvs de retea pentru a putea transmite informatile necesare.

Inchide