header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

NR. 62642/28.12.2017

 

A N U N Ţ

 

Primăria oraşului Pecica, organizează ce;

Pentru a ocupa o funcţie publică candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs în vederea ocupării funcţiei publice sunt următoarele:

Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superiore de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 (cinci) ani vechime;

Competenţe lingvistice de comunicare în limba minorităţii maghiare.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150 şi se desfăşoară după cum urmează:

 1. Selecţia dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

 2. Proba suplimentară de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba minorităţii maghiare: 1 februarie 2018, ora 13,00;

 3. Proba scrisă în data de 2 februarie 2018, ora 10,00;

 4. Interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la suţinerea probei scrise

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150, în perioada 29 decembrie 2017 – 17 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atributii ale postului sunt:

- Îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunde de relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

- Colaborează cu serviciile/compartimentele aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor înfiinţate în subordinea consiliului local în vederea publicării şi transmiterii informaţiilor publice de interes local;

- Are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii oraşului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare;
- Primeşte petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) şi le înregistrează pe tipuri de probleme şi le distribuie compartimentelor/serviciilor de specialitate;

- Urmăreşte rezolvarea petiţiilor în termen legal;
- Se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor pe tipuri de probleme;  

- Primeşte, înregistrează şi distrubuie corespondenţa în cadrul instituţiei si de la serviciile/ compartimentele de specialiate la oficiul postal sau la firmele de curierat.

- Transmite către compartimentele/serviciile de specialitate din cadrul primăriei documente înregistrate şi repartizate;
- Primeşte şi eliberează documentele transmise de compartimentele/serviciile de specialitate din cadrul primăriei;

- Urmăreşte circuitul corespondenţei şi prezintă periodic informări cu privire la stadiul rezolvării acestora;

- Informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica şi din cadrul serviciilor publice de interes local înfiinţate în subordinea Consiliului Local;
- Informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea primăriei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local Pecica;

- Întocmeşte şi redactează anual Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, conform legii nr.544/2001;
- Aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proietele de hotărâri propuse;

- Contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, organizaţii, etc.;

- Organizează şi participă la acţiunile de instruire a cetăţenilor cu reprezentanţii primăriei oraşului Pecica şi ai Consiliului Local în cadrul procesului de luare a deciziilor şi pentru dezvoltarea unui dialog real;

- Traduce hotărârile cu caracter normativ în limba maghiara pentru a fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor aparţinând minorităţii maghiare;

- La cererea cetăţenilor aparţinând minorităţii maghiare, traduce hotărârile cu caracter individual, precum şi alte adrese emise de aparatul de specialitate, în limba maghiara;

-Întocmeşte rapoarte, statistici şi alte situaţii potrivit domeniului de activitate;

 

Bibliografia necesară:

 • Constutuţia României

 • Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată;

 • Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/07.02.2002;

 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, tel.0257468323, interior 14.

 

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Contract vânzare auto